Bankowy tytuł egzekucyjny – najważniejsze informacje prawne

Bankowy tytuł egzekucyjny – najważniejsze informacje prawne

Wskazany w tytule akt wystawiany przez banki często budzi kontrowersje a nawet niepokój nie tylko wśród osób mających problemy ze spłatą kredytów lub innych zobowiązań. Ponieważ najlepszym sposobem optymalizacji swojej sytuacji finansowej jest przyswojenie rzetelnej wiedzy, warto zapoznać się z prawnymi aspektami bankowego tytułu egzekucyjnego.

Verba legis czyli lektura przepisów

Regulacja Prawa bankowego dotycząca tytułu egzekucyjnego jest dość lapidarna. W art. 96 tej ustawy możemy przeczytać, że w oparciu o zapisy w księgach bankowych i inne dokumenty związane z czynnościami bankowymi, banki mają możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (ust. 1 art. 96). Dalsza część przepisu określa konieczną do prowadzenia egzekucji treść tytułu. Zalicza się tu, rzecz jasna, oznaczenie wystawcy, zobowiązanego do zapłaty dłużnika, a oprócz tego wysokość niewykonanych zobowiązań wraz z podaniem terminu ich płatności i sumy odsetek oraz datę wystawienia tytułu (art. 96 ust. 2 Pr. Bank.). W tytule należy również dokładnie oznaczyć czynność bankową, która spowodowała powstanie dochodzonych roszczeń i dodać wzmiankę o wymagalności kierowanego do sądu roszczenia. Dodatkową gwarancją autentyczności tytułu jest wymóg opatrzenia go nie tylko podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku, ale również pieczęcią banku (ibidem). Tytuł, o którym tu mowa może być wystawiony wyłącznie przez bank, w tym bank hipoteczny (w odniesieniu do tych czynności bankowych do których dokonywania jest on uprawniony). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wystawiają tzw. tytuły egzekucyjne kasy, pełniące taką samą rolę jak tytuły bankowe.

Zanim sprawa trafi do komornika

Dochodzenie należności z wykorzystaniem przymusu państwowego czyli prowadzenie postępowania egzekucyjnego, wymaga uprzedniego stwierdzenia w urzędowej formie tego, że wierzyciel rzeczywiście jest uprawniony do domagania się świadczenia od tego, przeciwko komu egzekucja ma być prowadzona. Ową urzędową formą jest tytuł egzekucyjny. Jego rodzaje wylicza art. 777 k.p.c. Tytuł egzekucyjny po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Dopiero wtedy możliwe jest egzekwowanie należności. Postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności (tzw. postępowanie klauzulowe) regulują art. 781 i n. k.p.c. Jak widać, egzekucja nie toczy się “z automatu” ani na podstawie niczym nieskrępowanej woli wierzyciela.

Wśród tytułów egzekucyjnych znajduje się oczywiście również tytuł bankowy (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.). Jak już wspomnieliśmy, Prawo bankowe wymaga, by wystawiono go na podstawie ksiąg lub innych dokumentów związanych z czynnościami bankowymi. Dzieje się tak, gdyż właśnie z nich wynikają dane, które muszą być umieszczone w treści tytułu. By uniknąć nieporozumień, bank musi oznaczyć konkretną czynność, podając numer umowy, datę jej podpisania itd. Jeśli braknie któregoś z elementów tytułu wymaganych przez Prawo bankowe, sąd powinien odmówić nadania klauzuli wykonalności takiemu niekompletnemu dokumentowi.

Na podstawie: G. Sikorski, Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Dodaj komentarz